Brua ved Trygvebu stengt for biler

Trygvebu
Trygvebu Foto: Hanne Olafsen

Vårflommen i Skaiti har gitt brua over Skaitielva hard medfart. 

Store ismasser har skadet bilbrua slik at det ikke er mulig å kjøre over den. Det er mulig å gå over, men det skjer på eget ansvar. Det er nå i gang arbeid med å vurdere om det er mulig å reparere brua. Kommunen er ikke interessert i å eie brua. Det vurderes derfor om det er tjenlig å etablere et veilag som tar ansvar for brua. I så fall vil Hytteforeninga, Statskog, Nasjonalparkstyret, Saltdal kommune og BOT være aktuelle parter. I et veilag avtales det en fordelingsnøkkel mellom de deltakende parter ut fra antatt nytte.

Stien ned til hengebrua er rast ut etter steinsprang fra oven. Det er fare for ytterligere ras. 


Skrevet av Berit Irgens 1. juni 2021